Varnost pri delu


 

Varnost pri delu je sestavina vsakega delovnega procesa in osnovni predpogoj produktivnosti dela. 

V svetu se varnost pri delu vedno bolj uveljavlja kot merilo razvitosti družbe, ki se po eni strani zaveda pomembnosti človekovih pravic, kot je varno neškodljivo delo, po drugi strani pa neposrednega vpliva, ki ga ima varnost pri delu na kakovost poslovanja in ugled podjetja v organizacijskem okolju. 

 

Vsak delodajalec izvaja varnostne ukrepe, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela:

  • izogibanje nevarnostim;
  • ocenjevanje tveganj;
  • obvladovanje nevarnosti pri viru;
  • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela);
  • prilagajanje tehničnemu napredku;
  • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
  • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
  • dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
  • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Vsako podjetje mora izvajati pravila in naloge iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS 43/2011).

Upoštevati mora temeljna načela, vse obveznosti in pravice. 


Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu smo zbrali vse dokumente, ki jih kot podjetje potrebujete. 


OBVEZNI DOKUMENTI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU


V izogib visokim kaznim, nevarnostim za poškodbe delavcev, ohranjanju varnosti pri delu in izboljšanju zdravja na delovnem mestu izdelam te dokumente na enem mestu.


Izdelava napotnice za zdravniški pregled

S pomočjo programa eNapotnica 

izdelamo napotnico 

za predhodni in obdobni preventivni zdravstveni pregled za službo.


5 €


Ocena tveganja za varnost in zdravje pri delu

Ocenimo tveganje pri delu, poiščemo škodljivosti in 

obremenitve na delovnem mestu ter 

določimo ukrepe za vsako delovno mesto.


147 €


Promocija zdravja

Na enostavni način poiščemo pereče probleme in izdelamo dober plan promocije zdravja za vaša delovna mesta. Tako, da podaljšujemo produktivnost in povečujemo dobiček. 


30 € 

 

Izpit za varnost pri delu

Vsak delavec mora imeti opravljen izpit pred zaposlitvijo ali premestitvijo na drugo delovno mesto.

Izpite opravljamo na vašem podjetju. 


21 € 


Meritve delovnega okolja

S pravilnim pristopom in meritvami delovnega okolja 

zmanjšamo obremenitve na delovnem mestu.  

 

57 €

 


Priloge k oceni tveganja

Izdelamo vse priloge, ki jih potrebujete v dokumentaciji za varnost in zdravje pri delu.


30 € 


Pregled in preizkus delovne opreme

V sodelovanju s poslovnimi partnerji opravimo 

pregled in preizkus delovne opreme v vašem podjetju.


Mali stroji = 42,7 €

Veliki stroji = 73,2 € 


Tečaj prve pomoči 

Opravljamo tečaje za nudenje prve pomoči s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo defibrilatorja.


74 €